OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Friday, April 05, 2019
กองทุนดูแลครูสิริเพ็ญ ชัยรัตน์
By virasak @ 4:31 PM :: 564 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

กองทุนดูแลครูสิริเพ็ญ ชัยรัตน์

เมื่อครั้งที่ครูสิริเพ็ญ ชัยรัตน์ (ครูเก่าที่ตามสอนพวกเราที่สวนกุหลาบวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2504-2508) ป่วยเข้าโรงพยาบาลเดือนสิงหาคม 2558 นั้น บรรดาศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ รุ่นต่างๆ ได้ไปเยี่ยมและได้หารือกันว่า เนื่องจากครูเป็นคนโสด อายุมาก และขาดคนดูแล จึงควรจัดตั้ง กองทุนดูแลครูสิริเพ็ญ ขึ้นมากองทุนหนึ่ง โดยมีรุ่นน้อง OSK98 ชื่อ "ประสพสุข ดำรงชิตานนท์" เป็นผู้เปิดบัญชีและได้ระดมทุนจากศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ตั้งแต่นั้นมา เพื่อดูแลรักษาพยาบาลและดูแลความเป็นอยู่ของครูสิริเพ็ญ ชัยรัตน์ โดยกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าดูแลครูเดือนละ 30,000 บาท โดยกองทุนข้างต้นจะโอนเงินให้ "ณัฐ บุญอารักษ์" OSK80 ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้บ้านครูเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.ค่าจ้างคนดูแล 1 คน
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3.ค่าหาหมอยามเจ็บป่วย
4.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ(ถ้ามี)

พวกเรา OSK80 เคยระดมทุนครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้เงินทั้งสิ้น 272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งคุณชาตรี(ช้าง) เหรัญญิกของรุ่นในช่วงนั้น ได้ทยอยโอนไปสมทบกับกองทุนข้างต้นจนหมดแล้ว ซึ่งได้มีส่วนดูแลความเป็นอยู่ของครูมาจนถึงปัจจุบัน

ล่าสุดผมได้รับแจ้งว่าเงินกองทุนข้างต้นมีเงินคงเหลือ ณ ขณะนี้ประมาณแปดหมื่นบาท ซึ่งคงพอใช้ประมาณอีกสองเดือน

ผมจึงแจ้งมาเพื่อขอระดมทุนจากเพื่อนๆ ที่เป็นลูกศิษย์ครูสิริเพ็ญมาก่อน ให้ช่วยกันบริจาคเงินตามศรัทธาอีกครั้ง เพื่อนำไปสมทบกับกองทุนดูแลครูสิริเพ็ญข้างต้นตามที่พวกเราเคยปฏิบัติกันมาด้วยครับ
จากการหารือกับคณะกรรมการรุ่น OSK80 มีความเห็นว่า เงินที่จะระดมทุนนี้เป็นเงินเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลืออาจารย์ ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเงินสวัสดิการของรุ่น และตกลงกันว่า ให้ผมเปิดบัญชีขึ้นมาใหม่ เพื่อนำเงินที่ระดมได้มาพักไว้ก่อน และโอนเข้าบัญชีของกลุ่มที่ช่วยเหลืออาจารย์ต่อไป

บัดนี้ผมได้เปิดบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ว เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลาดปลาเค้า 41 ชื่อบัญชี "นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์"
บัญชีเลขที่ 199-0-29947-4 


จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์

รายนามผู้ร่วมบริจาค
1. นพ. ซื่อตรง เจียมจรรยา              30,000 บาท
2. นพ. เจริญ ปฏิภาณเทวา                1,000 บาท
3. คุณสหัสชัย พาณิชย์พงศ์               3,000 บาท
4. คุณพิศาล มโนลีหกุล                    1,000 บาท
5. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์              30,000 บาท
6. พล.อ.ดนัย ยุวบูรณ์                     10,000 บาท
7. คุณมงคล กริชติทายาวุธ                1,000 บาท
8. คุณมานิต อติวานิชยพงศ์              10,000 บาท
9. คุณพิชัย กีรติวุฒิ                          1,000 บาท
10. รศ.ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ              5,000 บาท
11.คุณอภิชาติ คำภา                         2,000 บาท
12.คุณธัญญา ศีลธร                          3,000 บาท
13.คุณธนภัทร ผังเมืองดี                    5,000 บาท
14.คุณสิทธิพร เงินประเสริฐศรี             5,000 บาท
15.คุณสุวัสดิ์ ลิมโปดม                       2,000 บาท
16.คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข                         3,000 บาท
17.คุณจรินทร์ ปาจาริยานนท์               3,000 บาท
18.นพ.ทองหล่อ ฮิมหมั่นงาน             10,000 บาท
19.คุณประสงค์ วราสินธุ์                      4,000 บาท
20.คุณจิระ(อาจินต์) ศุขโรจน์              10,000 บาท
21.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                    30,000 บาท
22.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                      3,000 บาท
23.คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ              10,000 บาท      

ยอดสะสม ณ 16/5/62 19:50 น.  182,000 บาท  

 

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80