OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Wednesday, February 07, 2018
จากใจ วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ "คนดีศรีสวนฯปี๒๕๖๑
By virasak @ 2:04 PM :: 1487 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

จากใจ วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ "คนดีศรีสวนฯ ปี๒๕๖๑"

ผมได้รับการติดต่อจากเพื่อนสุวัสดิ์ ลิมโปดม ว่า ในปีนี้จากเสียงโหวตที่ได้รับจากเพื่อนๆ "วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์" ได้รับคะแนนสูงสุดในการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีสวนฯ" ของรุ่น ทางรุ่นต้องเสนอชื่อวีระศักดิ์ไปให้ทางสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้ผมกรอกแบบฟอร์ม"คนดีศรีสวนฯ ประจำปี ๒๕๖๑" ของทางสมาคมฯ แล้วส่งให้ประธานรุ่นลงนาม และกำชับไม่ให้ผมปฏิเสธเหมือนปีก่อนๆ

ในแบบฟอร์มดังกล่าวนอกจากข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ ปีที่เข้า และ ออกจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้ว ยังให้ระบุผลงานที่เป็นเกียรติประวัติอย่างย่อ ๓ ผลงาน อีกด้วย

ผมมีเวลาเตรียมการเพียงวันเดียว ตัวเองก็เกษียณอายุมา๑๐ปีแล้ว ถ้าจะนำผลงานเก่าในอาชีพวิศวกรของผมมานำเสนอก็คงจะไม่เหมาะ ผมจึงเลือกผลงานบริการสังคมที่ผมทำมาอย่างต่อเนื่องและยังทำอยู่มานำเสนอทางสมาคมฯ ดังนี้ 

๑. ทำงานอาสาสมัครให้มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มาแล้ว ๔๕ ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง "กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก" ของมูลนิธิฯ
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ดำเนินงานมาแล้ว ๕๗ปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงรับมูลนิธิฯไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๔
ผมมีความผูกพันกับมูลนิธิฯนี้มาก เพราะเคยได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯนี้สมัยที่เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจบการศึกษามีรายได้ ได้ร่วมกับอดีตนักเรียนทุนคนอื่นๆจัดตั้งกองทุน"นักเรียนเก่าม.น.ข." ขึ้นเพื่อมอบทุนให้มูลนิธิฯเป็นทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องที่ขาดแคลน ทำมาแล้ว๔๙ปี ผมเป็นประธานนักเรียนเก่าม.น.ข.บริหารกองทุนนี้เป็นเวลา๓๖ปี และรับใช้มูลนิธิฯมาแล้ว๔๕ปี ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง "กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก" ของมูลนิธิฯ 


๒. ทำงานรับใช้วัดสหธรรมทรรศน์ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มาแล้ว ๑๒ ปี ปัจจุบันเจ้าอาวาสแต่งตั้งให้เป็น "ไวยาวัจกร" ของวัด
วัดสหธรรมทรรศน์แห่งนี้ เพื่อนวิศวฯจุฬาฯ๐๙(คุณเกษมสันต์ เคียงศิริ) ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และเพื่อนๆวิศวฯจุฬาฯรุ่น ๒๕๐๙ ร่วมกับท่านผู้ใจบุญอื่นๆช่วยกันสร้างให้เป็นศาสนสถานเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันชื่อ พระครูปทุมธรรมทัศน์ สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาฯ เข้าสู่ร่มกาสาวพัตรตั้งแต่ปี๒๕๒๐ วัดแห่งนี้ไม่เน้นพิธีกรรม มุ่งเน้นให้สาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระบรมศาสดา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขสงบโดยทั่วกัน

๓. พัฒนาสวนเกษตรของตนเองทำ "ฟาร์มไส้เดือน" และทำสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ขึ้นที่ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมุ่งเน้นให้เป็น"กิจการฟาร์มเพื่อสังคม" ในนาม "บ้านคาโซเชียลฟาร์ม" เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปในการทำเกษตรอินทรีย์ที่ใช้เพียงมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน
(คลิ้กดูรายละเอียดได้ที่นี่) 

ครบรอบ๑๓๖ปีวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (๘มีนาคม๒๕๖๑)


มุทิตาธรรมจากพระครูปทุมธรรมทัศน์

ขอแสดงมุทิตาธรรมอนุโมทนาในการได้รับยกย่องสรรเสริญคุณธรรมต่อคุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ เนื่องจากการกระทำที่สืบเนื่องมาเป็นเวลานานในกุศลกรรมหลากหลายสาเหตุเช่น ทานมัย เวยยาวัจจมัย อปจายนมัย เป็นต้น ที่คุณวีระศักดิ์ฯได้กระทำแก่บุคคล นิติบุคคล โดยกุศลเจตนาที่เข้มแข็ง มีวิริยะ อุตสาหะ ในการทำคุณงามความดีมาตลอดเวลาหลายสิบปี จนสังคมชาวสวนกุหลาบได้เห็นและได้มอบเกียรติยศให้เป็นคนดีศรีสวนฯ

อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนอนุชนคนรุ่นหลังจงเอาแบบอย่างการกระทำคุณงามความดีเช่นนี้เป็นแนวทางของการทำความดีในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนสืบไป กุศลธรรมย่อมบังเกิดแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีงามนั้นๆ ส่งผลให้ธรรมะ๔ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญรุ่งเรืองแก่ผู้นั้นด้วย. 
เจริญพร
พระครูปทุมธรรมทัศน์
เจ้าอาวาสวัดสหธรรมทรรศน์
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


จากใจ “คนดีศรีสวนฯ ๒๕๖๑”

วันที่แปดมีนาคมสองห้าหกหนึ่ง
เป็นวันซึ่งซึ้งใจไม่คาดฝัน
โรงเรียนเก่าเพื่อนเยาว์วัยให้รางวัล
ประกาศฉันเป็น”คนดีศรีสวนฯ”แห่งปี
ฉันต้องขึ้นเวทีใหญ่ในโรงเรียน
แหล่งปรับเปลี่ยนสอนศิษย์รักในศักดิ์ศรี
ให้ความรู้คู่คุณธรรม์ปั้นคนดี
ศิษย์เป็นหนี้สวนกุหลาบฯกราบคุณครู

ขอบคุณเพื่อนออกเสียงให้ได้รางวัล
เป็นของขวัญวันสถาปนาโรงเรียนหรู
สวนกุหลาบฯชื่อก้องต้องเชิดชู
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยไปนิรันดร์
รางวัลนี้มีความหมายคล้ายน้ำอมฤต
ชุบชีวิตศิษย์เกษียณให้เปลี่ยนผัน
ค่า”คนดีศรีสวนฯ”ชวนผูกพัน
ต้องมุ่งมั่น ”เป็นคนดี” ดีต่อไป

ขอบคุณทุก”คำยินดี” ที่เพื่อนมอบ
ไม่ขอตอบว่าภูมิใจมากแค่ไหน
ขอผองเพื่อนที่คบหาอย่าห่วงใย
แม้สูงวัยรับใช้เพื่อนยังเหมือนเดิม


วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์
๘ มีนาคม ๒๕๖๑


ขอบคุณทุก"คำยินดี"ที่เพื่อนมอบ

หลังจากเพื่อนๆในรุ่นทราบข่าว ต่างแสดงความยินดีมาทางไลน์หลายคน ผมจึงขอรวบรวมคำยินดีของเพื่อนๆไว้ด้วยความขอบคุณ และบันทึกไว้เป็นที่ระลึกครับ

จากเพื่อนสวนกุหลาบฯ(OSK80)
จากกลุ่มดูแลอาจารย์สิริเพ็ญ ชัยรัตน์(ครูเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบฯ)
จากเพื่อนวิศวฯจุฬาฯ(วศ.09)
จากเพื่อนจุฬาฯ09


จากญาติพี่น้องตระกูลฮุน
จากมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จากมูลนิธิสหธรรมทรรศน์


จากพี่น้องที่ทำงานเก่า(เครือเจริญโภคภัณฑ์) 
 
 

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80