OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Friday, April 05, 2019
กองทุนดูแลครูสิริเพ็ญ ชัยรัตน์
By virasak @ 4:31 PM :: 1035 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

กองทุนดูแลครูสิริเพ็ญ ชัยรัตน์

เมื่อครั้งที่ครูสิริเพ็ญ ชัยรัตน์ (ครูเก่าที่ตามสอนพวกเราที่สวนกุหลาบวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2504-2508) ป่วยเข้าโรงพยาบาลเดือนสิงหาคม 2558 นั้น บรรดาศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ รุ่นต่างๆ ได้ไปเยี่ยมและได้หารือกันว่า เนื่องจากครูเป็นคนโสด อายุมาก และขาดคนดูแล จึงควรจัดตั้ง กองทุนดูแลครูสิริเพ็ญ ขึ้นมากองทุนหนึ่ง โดยมีรุ่นน้อง OSK98 ชื่อ "ประสพสุข ดำรงชิตานนท์" เป็นผู้เปิดบัญชีและได้ระดมทุนจากศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ตั้งแต่นั้นมา เพื่อดูแลรักษาพยาบาลและดูแลความเป็นอยู่ของครูสิริเพ็ญ ชัยรัตน์ โดยกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าดูแลครูเดือนละ 30,000 บาท โดยกองทุนข้างต้นจะโอนเงินให้ "ณัฐ บุญอารักษ์" OSK80 ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้บ้านครูเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.ค่าจ้างคนดูแล 1 คน
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3.ค่าหาหมอยามเจ็บป่วย
4.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ(ถ้ามี)

พวกเรา OSK80 เคยระดมทุนครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้เงินทั้งสิ้น 272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งคุณชาตรี(ช้าง) เหรัญญิกของรุ่นในช่วงนั้น ได้ทยอยโอนไปสมทบกับกองทุนข้างต้นจนหมดแล้ว ซึ่งได้มีส่วนดูแลความเป็นอยู่ของครูมาจนถึงปัจจุบัน

ล่าสุดผมได้รับแจ้งว่าเงินกองทุนข้างต้นมีเงินคงเหลือ ณ ขณะนี้ประมาณแปดหมื่นบาท ซึ่งคงพอใช้ประมาณอีกสองเดือน

ผมจึงแจ้งมาเพื่อขอระดมทุนจากเพื่อนๆ ที่เป็นลูกศิษย์ครูสิริเพ็ญมาก่อน ให้ช่วยกันบริจาคเงินตามศรัทธาอีกครั้ง เพื่อนำไปสมทบกับกองทุนดูแลครูสิริเพ็ญข้างต้นตามที่พวกเราเคยปฏิบัติกันมาด้วยครับ
จากการหารือกับคณะกรรมการรุ่น OSK80 มีความเห็นว่า เงินที่จะระดมทุนนี้เป็นเงินเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลืออาจารย์ ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเงินสวัสดิการของรุ่น และตกลงกันว่า ให้ผมเปิดบัญชีขึ้นมาใหม่ เพื่อนำเงินที่ระดมได้มาพักไว้ก่อน และโอนเข้าบัญชีของกลุ่มที่ช่วยเหลืออาจารย์ต่อไป

บัดนี้ผมได้เปิดบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ว เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลาดปลาเค้า 41 ชื่อบัญชี "นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์"
บัญชีเลขที่ 199-0-29947-4 


จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์

รายนามผู้ร่วมบริจาค
เปิดบัญชีโดยวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์     1,000.00 บาท
1. นพ. ซื่อตรง เจียมจรรยา               30,000.00 บาท
2. นพ. เจริญ ปฏิภาณเทวา                 1,000.00 บาท
3. คุณสหัสชัย พาณิชย์พงศ์                3,000.00 บาท
4. คุณพิศาล มโนลีหกุล                     1,000.00 บาท
5. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์               30,000.00 บาท
6. พล.อ.ดนัย ยุวบูรณ์                      10,000.00 บาท
7. คุณมงคล กริชติทายาวุธ                 1,000.00 บาท
8. คุณมานิต อติวานิชยพงศ์               10,000.00 บาท
9. คุณพิชัย กีรติวุฒิ                           1,000.00 บาท
10. รศ.ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ               5,000.00 บาท
11.คุณอภิชาติ คำภา                          2,000.00 บาท
12.คุณธัญญา ศีลธร                           3,000.00 บาท
13.คุณธนภัทร ผังเมืองดี                     5,000.00 บาท
14.คุณสิทธิพร เงินประเสริฐศรี              5,000.00 บาท
15.คุณสุวัสดิ์ ลิมโปดม                        2,000.00 บาท
16.คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข                          3,000.00 บาท
17.คุณจรินทร์ ปาจาริยานนท์                3,000.00 บาท
18.นพ.ทองหล่อ ฮิมหมั่นงาน              10,000.00 บาท
19.คุณประสงค์ วราสินธุ์                      4,000.00 บาท
20.คุณจิระ(อาจินต์) ศุขโรจน์              10,000.00 บาท
21.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                    30,000.00 บาท
22.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                      3,000.00 บาท
23.คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ              10,000.00 บาท      
24.นพ.ไชยศิริ ไชยวรรธนะ               152,617.50 บาท (โอนจากตปท.)
*ดอกเบี้ยรับ 30/06/62                          196.48 บาท
*ดอกเบี้ยรับ 31/12/62                          769.08 บาท
25.คุณชยพล กนกพฤกษ์                   10,000.00 บาท
26.คุณจิระ(อาจินต์) ศุขโรจน์              10,000.00 บาท
27.คุณชัยยุทธ  บุญญานิตย์                10,000.00 บาท
ยอดสะสม ณ 24/06/63             366,583.06 บาท

โอนเข้าบัญชีกองทุนดูแลครูสิริเพ็ญ
(รวมหลายรุ่น)วันที่ 02/04/63    100,000.00 บาท

ยอดคงเหลือ ณ 24/06/63         266,583.06 บาท
*ดอกเบี้ยรับ 30/06/63                          661.43 บาท
*ดอกเบี้ยรับ 31/12/63                          335.88 บาท
ยอดคงเหลือ ณ 31/12/63         267,580.37 บาท

โอนเข้าบัญชีกองทุนดูแลครูสิริเพ็ญ
(รวมหลายรุ่น)วันที่ 03/04/64    100,000.00 บาท

28.คุณนคร วิศาลอัตถพันธุ์                  2,000.00 บาท

ยอดคงเหลือ ณ 06/06/64         169,580.37 บาท 

หลักฐานการโอนเงิน
PASSBOOK UPDATE 

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80