OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Thursday, July 22, 2010
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ รุ่น ครั้งที่ 1/2553 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ รุ่น ครั้งที่ 1/2553
By virasak @ 10:58 AM :: 2609 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯรุ่นที่80 ครั้งที่ 1/2553
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553  ณ ห้องประชุมบริษัท จุฬาวิศวกรรม จำกัด
เลขที่ 10 ซอย 9 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160 โทร 02-806-4802-3
............................................................
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
  1. นายแพทย์ซื่อตรง เจียมจรรยา  
  2. นายสุวัสดิ์  ลิมโปดม   
  3. นายกตพล  กนกพฤกษ์   
  4. นายสรสิทธิ์  พึ่งสุข   
  5. นายวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์  
  6. นายธัญญา  ศีลธร
  7. นายชาตรี   ศิริพานิชกร
  8. นายพนม  กิติสาร
  9. นายมงคล  วัชรางค์กุล
 10.นายมงคล กริชติทายาวุธ

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.

วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
             นายแพทย์ซื่อตรง เจียมจรรยา ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานรุ่นโดยเอกฉันท์ ในงานสังสรรค์ศิษย์เก่าสวนฯ รุ่นที่ 80 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่ตกลงรับเชิญมาร่วมเป็นกรรมการรุ่นอีกวาระหนึ่ง โดยหลายๆท่านต่างก็เคยเป็นประธานรุ่นมาก่อน สำหรับเพื่อนๆอีกหลายคนที่มิได้มาร่วมประชุมในวันนี้ก็มีอีกหลายท่าน ที่มีจิตอาสายินดีให้ความร่วมมือในการช่วยเหลืองานรุ่น แต่ติดภารกิจอื่น หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้ด้วย โดยประธานเห็นควรเชิญมาร่วมเป็นกรรมการด้วยในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯรุ่นที่ 80 ประจำปี 2553-2555
ประธาน                 :  นายแพทย์ซื่อตรง  เจียมจรรยา
เลขานุการ              :  นายมงคล  กริชติทายาวุธ
เหรัญญิก                :  นายชาตรี  ศิริพานิชกร
สาราณียกร             :  นายสุวัสดิ์  ลิมโปดม
ดูแลเว็บไซต์           :  นายวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์
กรรมการกลาง         :  นายกตพล กนกพฤกษ์     
                               นายสรสิทธิ์  พึ่งสุข
                               นายธัญญา  ศีลธร              
                               นายพนม  กิติสาร               
                               นายมงคล  วัชรางค์กุล  
             คณะกรรมการได้ประชุมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ในชั้นต้น เห็นควรเชิญเพื่อนร่วมรุ่นที่มิได้มาร่วมประชุมในวันนี้ มาร่วมเป็นกรรมการด้วย ในระยะแรก ดังนี้
กรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายทะเบียน  :  นายชยาทิตย์  วัฒนวิกย์กิจ
กรรมการประจำภาคเหนือ                                           :  นายแพทย์เจริญ  ปฏิภาณเทวา
กรรมการประจำภาคตะวันออก                                     :  นายจรูญโรจน์  มัญชุนากร
กรรมการประจำภาคใต้                                               :  นายสิทธิชัย  ศรีเบญจพลางกูร 
กรรมการกลาง                                                         :  นายอำพล  คณานับ,  นายสัตวแพทย์ศุภชัย  หาญเจนลักษณ์
             สำหรับในการประชุมคณะกรรมการในครั้งที่ 2/2553 จะได้พิจารณานำเสนอแต่งตั้งเพิ่มอีก

วาระที่ 3  รายงานสถานะทางการเงิน
             เหรัญญิก (คุณชาตรีฯ) รายงานให้ทราบว่า ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 29 เมษายน 2553 (ก่อนที่จะมีการรณรงค์ขอรับบริจาคจากเพื่อน ๆ) มียอดเงินทั้งสิ้น 42,430.59 บาท
             ในช่วงรณรงค์หาเงินเข้ารุ่นในระยะต่อมา ก่อนวันงานสังสรรค์ศิษย์เก่าสวนฯ รุ่นที่ 80 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 มีเพื่อนๆได้บริจาคให้เป็นเงินของรุ่น เพิ่มขึ้นรวมเป็นเงิน 100,000.- บาท และในคราวที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากรุ่นเรา ในวันงานสังสรรค์รุ่น ขอให้รุ่นที่ 80 เป็นผู้นำจุดประกายเป็นรุ่นแรกในการบริจาคเงินเพื่อ “กองทุนพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติและอนุรักษ์ตึกยาว” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจัดงานเฉลิมฉลองตึกยาว 99 ปีนั้น คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดงานสังสรรค์ซึ่งทำหน้าที่ระดมหาเงินเข้ารุ่น และคณะกรรมการรุ่นชุดใหม่ (2553-2555) มีมติร่วมกันให้บริจาคเงินของรุ่นจำนวน 100,000.- บาท บริจาคนำให้แก่โรงเรียนก่อนเป็นรุ่นแรกของศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ซึ่งก็ปรากฏว่า รุ่นอื่นๆได้ร่วมบริจาคตามมาอีกหลายรายเป็นเงินหลายแสนบาท 
             คณะกรรมการฯเห็นชอบ และขอให้เพื่อนร่วมรุ่นทุกคน ได้ภาคภูมิใจร่วมกันว่า รุ่นที่ 80 ของเราเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนที่ประเดิมบริจาคก่อนทุกรุ่น ในนามของรุ่นที่ 80 ได้บริจาคเงินเพื่อ “กองทุนพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติและอนุรักษ์ตึกยาว”  สำหรับรายรับ-รายจ่าย ในการจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าสวนฯ รุ่นที่ 80 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร นั้น
             ประธานจัดงาน (คุณสุวัสดิ์ฯ) และเหรัญญิก (คุณชาตรีฯ) : ร่วมกันรายงานว่ามีเพื่อนๆมาร่วมงานทั้งหมด 72 คน และเก็บเงินจากเพื่อนๆได้ 68 คน เป็นเงิน 51,000.- บาท ครูอาจารย์พร้อมด้วยผู้ติดตามของคณะกรรมการมาสมทบศิษย์เก่า 38 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน ทางโรงแรมลดค่าอาหารและเครื่องดื่มให้เหลือ 105 คน รายละเอียดค่าใช้จ่ายมี ดังนี้ 

รายรับ 
1. คุณครูพังงา เทียนทอง มอบปัจจัยร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล                         2,000.- บาท
2. ค่าอาหารจากเพื่อนๆ 68 คน รายละ 1,000 X 35 คน                              35 ,000.- บาท
                                         รายละ   500 X 33 คน                                16,500.- บาท                                       
3. คุณนคร  วิศาลอัตถพันธ์  ฝากมามอบให้                                                1,000.- บาท
4. เงินจากการจำหน่ายภาพพิมพ์ของคุณอมร เศรษฐีธร                                  6,000.- บาท
                                                   รวมรายรับ                                      60,500.- บาท
รายจ่าย                
1. ปัจจัยถวายภัตตาหารเพลและถวายพระสงฆ์ที่รพ.สงฆ์                                 5,000.- บาท
2. ค่าพวงมาลัยมอบให้คุณครู 50 X 30 พวง                                                1,500.- บาท
3. ค่าอาหารและเครื่องที่ดื่มโรงแรม 450 X 105 คน                                     47,250.- บาท
4. ค่าเหล้า red label  1 ขวด                                                                      800.- บาท
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน 1,000 X 3 คน                                        3,000.- บาท
6. ค่าทิปพนักงานห้องจัดเลี้ยง                                                                  1,000.- บาท
                                                    รวมรายจ่าย                                    58,550.- บาท
                                      รายรับมากกว่ารายจ่าย                                      1,950.- บาท
นอกจากนี้ ยังมีเพื่อนๆที่ได้ช่วยงานด้านอื่นๆอีก คือ
1. คุณมานิตย์  อติวานิชยพงศ์ จัดทำของที่ระลึกsuperware มอบให้ครูอาจารย์ 30 ชุด
2. คุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์  จัดหาช่างถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอในงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. คุณดิเรก วงศ์ชินศรี จัดเครื่องไทยทาน,ผ้าบังสุกุลและดอกไม้ถวายพระโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมอบไม้เท้า+เก้าอี้ให้ครูอาจารย์ที่สูงอายุมาก 10 ชุด
4. คุณอมร เศรษฐีธร  มอบภาพพิมพ์จำนวน 5 ภาพ เพื่อให้จำหน่ายสมทบทุนในการจัดงาน
5. คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข ดำเนินการพิมพ์จดหมายข่าวและค่าใช้จ่ายในการส่งทางไปรษณีย์ในครั้งนี้และครั้งก่อนๆมาหลายปี
                คณะกรรมการฯ ได้รับทราบรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายแล้ว อนุมัติค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามเสนอ และขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยเหลืองานด้านต่างๆ  รวมทั้งเพื่อนๆที่มาร่วมงานนี้ทุกคน

เหรัญญิก(คุณชาตรีฯ) :  รายงานยอดเงินของรุ่น ณ วันประชุม มีอยู่จำนวน 50,027.92 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
ยอดเงิน  ณ วันที่ 29 เมษายน 2553    ยกมา                     42,430.59 บาท
รายรับ  
เงินบริจาค จากคุณธัญญา ศีลธร                                      10,000.-   บาท
เงินบริจาค จากนพ.ซื่อตรง เจียมจรรยา                              50,000.-   บาท
เงินบริจาค จากคุณชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ                           10,000.-   บาท
เงินบริจาค จากคุณสุวัสดิ์ ลิมโปดม                                   10,000.-   บาท
เงินบริจาค จากนพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์                                   5,000.-   บาท
เงินบริจาค จากคุณสหัสชัย พาณิชย์พงศ์                             10,000.-  บาท
เงินบริจาค จากคุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์                           10,000.-   บาท
เงินบริจาค จากคุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข                                       5,000.-   บาท
เงินได้จากการจัดงาน วันที่20 มิถุนายน 2553                        1,950.-   บาท
ดอกเบี้ยรับ                                                                       147.33 บาท
                           รวมรายรับ                                       112,097.33 บาท
รายจ่าย
ร่วมทำบุญงานศพมารดาคุณดำรงค์ สุริยาปี                            2,500.-    บาท
ร่วมทำบุญงานศพคุณอภิชัย รุ่งสุริยะวิบูลย์                             2,000.-    บาท
บริจาคบูรณะตึกยาว                                                      100,000.-    บาท
                           รวมรายจ่าย                                     104,500.-    บาท
         รายรับมากกว่ารายจ่าย                                              7,597.33 บาท
         รวมยอดเงินของรุ่น                                                  50,027.92 บาท

ที่ประชุม  :  รับทราบ

วาระที่ 4   เรื่องการร่วมทำบุญในการบำเพ็ญกุศลศพบิดา-มารดาของเพื่อน ตัวเพื่อน และครูอาจารย์ที่ล่วงลับ
ที่ประชุม  :  ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว มีมติให้กำหนดแนวทางไว้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้
4.1    หากเพื่อนร่วมรุ่นผู้ใดทราบว่า บิดา-มารดาของเพื่อนศิษย์เก่าสวนฯรุ่นที่ 80 หรือตัวเพื่อน หรือครูอาจารย์สวนกุหลาบฯที่เคยสอนพวกเรา ล่วงลับไป ให้รีบแจ้งข่าวไปที่ประธานฯ (นพ.ซื่อตรงฯ) เลขานุการ (คุณมงคล กริชฯ) และกรรมการ (คุณสรสิทธิ์ฯ) ให้แจ้งข่าวต่อเพื่อนร่วมรุ่น
4.2    ประธานมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเพื่อนร่วมรุ่นที่อยู่ใกล้สถานที่บำเพ็ญกุศลศพเป็นตัวแทนของรุ่นที่ 80 ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ หรือ ร่วมพิธีละหมาดอะยะห์ซะ หรือ ร่วมไว้อาลัยในโบสถ์ทางคริสต์ศาสนา พร้อมเงินร่วมทำบุญ พวงหรีดโดยใช้เงินกองกลางของรุ่น ดังนี้
(1)  งานศพบิดามารดาของเพื่อนร่วมรุ่น                           รายละ 2,500.- (รวมค่าพวงหรีด)
(2)  งานศพของเพื่อนร่วมรุ่น                                         รายละ 3,000.- (รวมค่าพวงหรีด)
(3) งานศพของครูอาจารย์สวนกุหลาบฯที่เคยสอนพวกเรา     รายละ 3,500.- (รวมค่าพวงหรีด)
(4) สำหรับครูอาจารย์ที่เจ็บป่วย ให้พิจารณาจัดเงินช่วยเหลือหรือของเยี่ยมตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป  

วาระที่ 5  เรื่อง การทำบุญจัดซื้อหนังสือพระไตรปิฎกครบชุดพร้อมตู้บรรจุ
             คุณสุวัสดิ์ฯ เสนอที่ประชุมว่า พระอุรุปัติ ธชาลุภัฎ เพื่อนร่วมรุ่นของเรา ที่บวชมานานกว่า 30 ปี เสนอแนะว่า พวกเราสวนกุหลาบรุ่น 80 น่าจะทำบุญด้วยการถวายพระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ครบชุด 91 เล่มพร้อมตู้บรรจุแก่วัดที่มีการศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถา เพื่อที่พระภิกษุสามเณรจะได้ศึกษา จะเป็นการสร้างธรรมทานที่ยิ่งใหญ่แก่ทุกคนในรุ่น โดยแนะนำว่า ควรจะนำไปถวายวัดพิกุลทอง ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาของภิกษุสามเณร จำเป็นจะต้องมีพระไตรปิฎกชุดนี้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ 50,000.-บาท
                    
ที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้เริ่มดำเนินการแจ้งขอรับบริจาคได้ โดย คุณกตพลฯ เสนอว่า ถ้าเพื่อนๆได้บริจาคแล้ว หากขาดจำนวนเท่าไร คุณกตพลฯขอบริจาคเพิ่มให้จนครบ 50,000.-บาท 
              คุณสุวัสดิ์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวันจัดงานเลี้ยงรุ่นที่ผ่านมา ได้ออกค่าใช้จ่ายจัดทำDVD เรื่องราวในอดีตที่น.พ.ประพันธ์ฯจัดทำและDVDหนังสืออนุสรณ์ มศ. 3 ไปฉายในงาน จำนวน 100 แผ่น ซึ่งนอกจากจะมอบให้ครูอาจารย์จำนวน 30 แผ่นแล้ว ยังจำหน่ายให้เพื่อนๆได้อีก 40 แผ่น โดยให้เพื่อนๆบริจาคตามสะดวกได้เงินรวมทั้งสิ้น 7,200.-บาท  เพื่อเป็นทุนประเดิมซื้อหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้บรรจุถวายวัดพิกุลทองต่อไป ขณะที่รายงานนี้มีเพื่อนๆได้บริจาคมาแล้วตามลำดับ ดังนี้ คุณธัญญา ศีลธร  5,000.-บาท , คุณดิเรก วงศ์ชินศรี 3,000.-บาท, นพ.ซื่อตรง เจียมจรรยา 5,000.-บาท,คุณมงคล กริชติทายาวุธ 5,004.-บาท และมีรายได้จากการจำหน่ายDVD ของคุณสุวัสดิ์ ลิมโปดมอีก 7,200.-บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,204.-บาท

วาระที่ 6   เรื่อง การจัดทำดีวีดี เรื่องราวในอดีตของเพื่อนในรุ่น และงานสังสรรค์รุ่นที่ผ่านมา 
              คุณสุวัสดิ์ฯ เสนอว่า จะจัดส่งDVD เรื่องราวในอดีตที่น.พ.ประพันธ์ฯจัดทำและDVDหนังสืออนุสรณ์ มศ. 3 ที่ฉายในงานเลี้ยงรุ่น ที่ยังเหลืออยู่อีก 30 แผ่นและทำเพิ่มอีก 100 แผ่น พร้อมกับ DVD บันทึกภาพในงาน(ซึ่งคุณวีระศักดิ์ฯอนุเคราะห์ค่าใช้จ่าย)อีก 1 แผ่น รวม 2 แผ่น โดยจะส่งทางไปรษณีย์ไปถึงเพื่อนๆโดยขอให้บริจาคในราคาแผ่นละ 100 บาท เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนซื้อหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้บรรจุ หากได้เงินมามากกว่างบประมาณ 50,000.-บาท จะจัดสรรให้กองทุนของรุ่นและอื่นๆตามความเหมาะสมโดยคุณสุวัสดิ์ฯจะเป็นผู้จัดทำและทดรองค่าใช้จ่ายก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง DVDทางไปรษณีย์ คุณกตพลฯได้มอบเงินให้ 3,000.- บาท และเมื่อจำหน่ายได้แล้วขอร่วมบริจาคเงินจำนวนนี้สมทบด้วย

วาระที่ 7  เรื่องการจัดงานสังสรรค์ประจำเดือน
             ที่ประชุม  : มีมติให้จัดงานสังสรรค์ประจำเดือนในครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่ TIVOLI COFFEE SHOPโรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ (เนื่องจากศุกร์ที่สองของเดือนสิงหาคมนี้ จะตรงกับวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน) โดยทางโรงแรมตอบรับตกลงในการจัดพื้นที่และลดค่าอาหารให้เป็นกรณีพิเศษแล้ว
             สำหรับการจัดงานสังสรรค์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นไป จะกำหนดจัดในทุกๆวันศุกร์ที่สองของเดือนที่ TIVOLI COFFEE SHOP ต่อไป โดยขอเก็บค่าอาหารคนละ 500 บาท หากเพื่อนรายใดที่มีปัญหาด้านการเงิน คณะกรรมการฯคงมติเดิม คือ ไม่ต้องจ่ายค่าอาหารแต่ขอให้มาพบปะสังสรรค์กันเท่านั้น
             ก่อนปิดการประชุม ประธานและคณะกรรมการฯ ได้ขอบคุณ คุณกตพลฯ ที่ให้ใช้สถานที่ในการประชุม และบุตรชายหญิง ที่ให้บริการอาหาร เครื่องดื่มตลอดการประชุม โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใดๆจากเงินของรุ่น และหลังการประชุม ผู้เข้าประชุมทุกคนก็ได้รับผักปลอดสารพิษและเห็ดนางฟ้าที่คุณกตพลฯปลูกเอง กลับไปฝากแม่บ้านทำอาหาร จึงขอขอบคุณในน้ำใจและไมตรีของเพื่อนกตพลฯไว้ ณ ที่นี้
 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.                
มงคล กริชติทายาวุธ   :  บันทึก

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80