OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Tuesday, November 23, 2010
รายงานการสังสรรค์ย่อยประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 รายงานการสังสรรค์ย่อยประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
By virasak @ 10:59 AM :: 2167 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

ข่าวสารสำหรับเพื่อนสวนฯรุ่นที่ 80  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 

ถึง เพื่อนสวนฯร่วมรุ่นทุกคน
ขอสรุปบรรยากาศที่เก็บตกจากงานสังสรรค์ย่อยประจำเดือนครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553
ณ TIVOLI COFFEE SHOP โรงแรมเอเชีย ราชเทวี มาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันครับ

1. ในงานงานสังสรรค์ย่อยประจำเดือนครั้งที่ 4 นี้ มีเพื่อนหน้าใหม่บางคนก็มาร่วมด้วย  บรรยากาศในงานครั้งนี้ก็ดีมากเหมือนเดิม 
โดยในวันนี้  มีเพื่อนๆมาร่วมงานน้อยกว่าเดือนที่แล้วเล็กน้อย  คือ  วันนี้มาร่วมงานสังสรรค์ย่อยจำนวน 20 คน เริ่มต้นด้วยรายชื่อ
กรรมการรุ่นจำนวน 8 คน และ รายชื่อเพื่อนร่วมรุ่นอีก 12  คน ได้แก่   1.หมอซื่อตรง เจียมจรรยา 2. วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ 
3. สุวัสดิ์ ลิมโปดม  4. กตพล กนกพฤกษ์      5. พนม กิติสาร   6. มงคล วัชรางค์กุล  7. อำพล คณานับ  8.มงคล กริชติทายาวุธ 
9. จรินทร์ ปาจาริยานนท์  10. สุรจิตร งามเอก 11.สุธี เมธาดิลกกุล     12. คงกฤต (วิรัช/กี้ง้วน) สนธิเศรษฐี   13. อรุณ  ศรีจรูญ   
14. ประกอบ ศฤงคาริยกุล 15. พ.ท.ชัยกาญจน์ ไชยโกมินทร์   16. เสน่ห์  ใหม่มงคล  17.มนตรี  วชิรเขื่อนขันธ์  18. อภิชาติ 
คำภา (บุญถนอมขวัญ)  19. ปราโมทย์ ตัณจักรวรานนท์  และ 20. ประจิตต์  เลี่ยวชวลิต

2. เพื่อนที่ส่งเสียงดังที่สุดในวันนี้  ได้แก่ ผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักรคนปัจจุบัน  คือ  อรุณ  ศรีจรูญ  โดยบ่นว่าได้ตรวจระดับ
น้ำตาลในเลือดแล้ว  หมอแจ้งว่า  มีระดับน้ำตาลสูง 160 mg/dl ถือว่าเป็นเบาหวาน  จึงได้ควบคุมอาหารและขนมตลอดจนผลไม้ที่มี
รสไม่หวาน  รวมทั้งกินยาควบคุมระดับน้ำตาลอย่างสม่ำเสมอ  ต่อมาได้ตรวจวัดระดับน้ำตาลใหม่  ผลปรากฏว่า  มีระดับน้ำตาลสูง
มากกว่าเดิม  กลายเป็นมีระดับน้ำตาล 170 mg/dl  เห็นทีจะต้องไปจัดการแพทย์หญิงที่เป็นผู้ตรวจรักษาและจ่ายยาให้  เพื่อนๆจึงได้
ถามต่อว่า  แพทย์หญิงรายนี้  เป็นแพทย์สาว หรือ แพทย์แก่  เพราะวิธีการจัดการมันแตกต่างกัน  ปรากฏว่าเพื่อนอรุณไม่ตอบ  แต่ขอ
กลับบ้านก่อน  อ้างว่าคนขับรถบ้านอยู่ไกล  เกรงใจคนขับรถ  เพราะขับรถให้ตั้งแต่เช้าแล้ว  เพื่อนๆจึงถามต่อว่า จะแวะไปจัดการหมอ
ใช่ไหม  เพื่อนอรุณฯไม่ตอบ  ก็เลยไม่รู้ว่า  ใช่หรือไม่

3.  เพื่อนกตพล (สุทัศน์)  ซาบซึ้งในมิตรไมตรีของเพื่อนร่วมรุ่น คือ หมอสุรวุฒิ  ปรีชานนท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยยุทธ  ที่ดู
แลเอาใจใส่พี่ชาย  คือ สุธี กรกมลพฤกษ์ ที่ป่วยด้วยลำไส้ใหญ่ทะลุ  และ ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  นอก
จากการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษแล้ว   หมอสุรวุฒิฯ  ยังได้ให้ส่วนลดพิเศษอีกด้วย  เพื่อนกตพล (สุทัศน์) จึงฝากขอขอบคุณเพื่อน
หมอสุรวุฒิฯมาอีกครั้งหนึ่ง

4.  เพื่อนวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์  ให้คำแนะนำแก่เพื่อนในสองเรื่องสำคัญ คือ 1. ก่อนออกกำลังกาย  ต้องทำการวอร์มร่างกาย และ
ยืดเส้นสายในร่างกายก่อน  ห้ามออกกำลังกายในทันที  โดยไม่มีการวอร์มร่างกายก่อน  และ  2. ในช่วงก่อนนอน  หากกระหายน้ำ 
ต้องดื่มน้ำ  เพราะถ้าร่างกายรู้สึกกระหายน้ำ  แสดงว่าร่างกายขาดน้ำแล้ว  อย่าห่วงการที่ต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อยในตอนกลางคืน  ห้าม
ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเป็นอันขาด  มิฉะนั้น  อาจทำให้เกิดอาการช็อคได้  เมื่อเพื่อนได้รับฟังแล้ว  เห็นว่าน่าจะจริง จึงตกลงเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวใหม่

5. เพื่อนกตพล (สุทัศน์) เล่าแผนการใช้ที่ดินที่จังหวัดนครนายก  ที่มีอยู่มากกว่า 30 ไร่ว่า  ตั้งใจจะนำมาใช้ประโยชน์เป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรม  โดยจัดแบบกึ่งเป็นที่พักของพระสงฆ์ และ เป็นที่พักของผู้สูงอายุ  ที่มีความคุ้นเคยกัน  โดยใช้เงินจากมูลนิธิที่จะจัดตั้ง
ขึ้น  เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติธรรมดังกล่าว    แต่ในการปฏิบัติธรรมนั้น  จะไม่เคร่งครัดเหมือนสำนักสงฆ์ หรือ 
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งอื่นๆ  จะมีลักษณะเป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายมากกว่า  สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนัก 
ลูกหลานก็สามารถไปเยี่ยมโดยสะดวก  กตพลฯวางแผนเคร่าๆในเบื้องต้น ในการจัดสรรทรัพย์สมบัติของตนทั้งหมด  โดยจะแบ่งออก
เป็น 4 ส่วน  ยกให้ลูกสามคนๆละ 1 ส่วน  อีก 1 ส่วน  สำหรับนำมาใช้จ่ายส่วนตัวในยามแก่ตัว และ บริจาคให้แก่มูลนิธิ  เพื่อเป็นเงิน
ทุนบริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติธรรมดังกล่าว  และ เพื่อนำมาใช้จ่ายในยามบั้นปลายของชีวิต  โดยลูกๆก็ไม่ต้องห่วงตน  และ มีความ
ตั้งใจจะไม่ทำตนให้เป็นภาระแก่ลูกๆ  ซึ่งถือว่า  มีความคิดที่สร้างสรรค์ดีมาก

6. เพื่อนมงคล กริชฯ ได้ฟังแผนงานเบื้องต้นแล้ว  ก็เลยเสนอตัวว่า  ถ้ามีปัญหาในการจัดตั้งมูลนิธิ  เพื่อนมงคล กริชฯปัจจุบัน  เป็น
ประธานมูลนิธิอยู่มูลนิธิหนึ่ง  มีวัตถุประสงค์ในการทะนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน  มีชื่อว่า “มูลนิธิเพื่อธรรมชาติและธรรมะอัน
บริสุทธิ์” เดิมมีความตั้งใจกับเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่ง  จะใช้มูลนิธินี้  ดูแลบริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เชียงดาว  โดยซื้อที่ดิน และ
ได้ก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เชียงดาวแล้วเสร็จเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว  แต่สถานที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากกรุงเทพฯมาก  ผู้ร่วม
ดำเนินการแต่ละคน  ก็ไม่มีเวลาไปบริหารจัดการ โดยมอบให้พระสงฆ์ที่ไปจำพรรษา ณ ที่แห่งนั้น  บริหารจัดการไปตามที่เห็นสมควร
เสมือนว่ามอบให้ท่านเป็นเจ้าสำนัก และ เจ้าของสถานที่ปฏิบัติธรรมไปโดยปริยาย โดยมูลนิธิไม่ได้ไปดำเนินการอะไรมามากกว่า 8 ปี
แล้ว  มูลนิธิดังกล่าวได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมบูรณ์  ไม่มีภาระหนี้สินใดๆ  หากเพื่อนกตพลฯมีปัญหาในการจัดตั้งมูลนิธิใหม่  เพื่อน
มงคล กริชฯยินดียกมูลนิธิดังกล่าวให้เพื่อนกตพลฯ  และ ให้เพื่อนกตพลฯเป็นประธานมูลนิธิแทน  และ ให้มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการ
มูลนิธิใหม่ได้ทั้งหมด  รวมทั้งยกเงินทั้งหมดที่มีในบัญชีของมูลนิธิให้ไปด้วย หากสนใจจริงๆ เพื่อนมงคล กริชฯยินดีชี้แจงแก่ผู้ก่อการ
ชุดแรกให้เข้าใจในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

7. นัดพบกันครั้งสุดท้ายของปี 2553 ในการสังสรรค์ย่อยครั้งที่ 5  ในวันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม 53 ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ
TIVOLI COFFEE SHOP โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

8. สำหรับเพื่อนๆที่เล่นกอล์ฟ ประธานซื่อตรงฯ แจ้งว่า  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคมนี้  พบกัน ที่สนาม ท.บ. ถนนรามอินทรา  ทีออฟ
เที่ยงตรง  กินข้าวกันก่อนหน้านั้น (ประมาณ 11 โมงเช้า) 

มงคล..กริชติทายาวุธ......บันทึก 

 

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80