OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Wednesday, June 27, 2012
รายงานความคืบหน้าการเตรียมการงานสังสรรค์รุ่น ประจำปี 2555
By virasak @ 10:39 AM :: 4187 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

เพื่อนๆครับ
ผมขอใช้หน้าเว็บไซต์นี้ในการรายงานความคืบหน้าการเตรียมการงานสังสรรค์รุ่น ประจำปี 2555 ให้เพื่อนๆทราบเป็นระยะๆจนถึงวันงานนะครับ

1. วัน/เวลา/สถานที่จัดงาน
สุวัสดิ์ ลิมโปดม ได้กำหนดวันจัดงานสังสรรค์รุ่นประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป และได้จองห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย ราชเทวี เป็นสถานที่จัดงาน (สถานที่เดิมที่จัดงานเมื่อปี 2553)  แต่เนื่องจากเพื่อนๆยืนยันจะมาร่วมงานกันมากจนห้องกิ่งทองรับไม่ไหว  ดังนั้น จึงขอย้ายห้องจัดงานไปที่ห้องกิ่งเพชร แทน (อยู่ชั้น 3 มีทางเชื่อมจากอาคารจอดรถ เดินตรงเข้าไปได้เลย ไม่ต้องลงบันได)

2. การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูอาจารย์และเพื่อนๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว
ดิเรก วงศ์ชินศรี และภรรยา รับอาสาเป็นตัวแทนรุ่นในการนำจตุปัจจัยไทยธรรมไปทำบุญที่หอฉัน โรงพยาบาลสงฆ์ เวลา10.00 น. ใครจะไปร่วมทำบุญขอให้ไปพบกันก่อนเวลา 10.00 น.

3. การเรียนเชิญอาจารย์ให้มาร่วมงาน
หมอเจริญ ปฏิภาณเทวา ได้
โทรศัพท์เชิญอาจารย์ในเบื้องต้น และหมอซื่อตรง เจียมจรรยา ได้ออกจดหมายเชิญเป็นทางการตามไปทีหลังแล้ว  ในการนี้คุณหมอซื่อตรงได้กรุณาให้ยืมรถตู้ 1 คันพร้อมคนขับ เพื่อตระเวนรับส่งอาจารย์  และจิระ(อาจินต์) ศุขโรจน์ ก็อาสาใช้รถส่วนตัวช่วยรับส่งอาจารย์อีก 1 คัน โดยภรรยาจะเป็นคนขับ

4. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
สุวัสดิ์ ลิมโปดม ได้แจ้งข่าวงานนี้ใน "ข่าวสารสมานมิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2555" ไปแล้ว และสรสิทธิ์ พึ่งสุข ก็ได้จัดพิมพ์เป็นจดหมายข่าวส่งออกไปแล้ว ก่อนงานสังสรรค์ย่อยที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ได้ส่งข่าวเพิ่มเติมใน "ข่าวสารสมานมิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2555" ไปแล้ว และ สรสิทธิ์ พึ่งสุข ก็ได้จัดพิมพ์เป็นจดหมายข่าวส่งถึงเพื่อนๆเรียบร้อยแล้ว

5. การเตรียมของขวัญของชำร่วยสำหรับครูอาจารย์ที่มาร่วมงาน
มานิต อติวาณิชยพงศ์, ซื่อตรง เจียมจรรยา, สุนทร สิมะวรา จะจัดเตรียมของขวัญของชำร่วยเพื่อไปมอบให้อาจารย์ที่ไปร่วมงาน 
ล่าสุดกตพล(สุทัศน์) กนกพฤกษ์ จะนำแท่นไม้สำหรับยืนออกกำลังกายไปมอบให้อาจารย์ด้วย

6. การเตรียมการเรื่องอื่นๆ
- ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ ปรับปรุงข้อมูลชื่อที่อยู่ ของอาจารย์และเพื่อนๆ เสร็จแล้วและกระจายให้เพื่อนๆ ช่วยกันส่งข่าวกันต่อๆไป  รวมทั้งรับอาสาช่วยมอบของขวัญและของชำร่วยให้อาจารย์ตอนกลับ
- วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์
ได้จัดเตรียมน้องที่ทำงานให้มาช่วยในการถ่ายภาพนิ่ง และ วิดีโอ เพื่อการจัดทำทำเนียบรุ่นในโอกาสต่อไป
และรับอาสาไปรับอาจารย์สิริเพ็ญ
- ซื่อตรง เจียมจรรยา  รับอาสาจัดหาดอกไม้เพื่อไปมอบให้อาจารย์

จิระ(อาจินต์) ศุขโรจน์ รับอาสาไปรับอาจารย์ถนัด และไปส่งอาจารย์สิริเพ็ญ
- ชาตรี ศิริพานิชกร รับอาสาประจำโต๊ะลงทะเบียน และรับเงินจากเพื่อนๆที่มาร่วมงาน
- หมอซื่อตรง,หมอเจริญ,และสุวัสดิ์ จะช่วยกันทำหน้าที่พิธีกร
- มงคล กริชติทายาวุธ ไม่สามารถมาร่วมงานได้ แต่ได้กรุณาเขียนป้ายชื่อสำหรับติดหน้าอกให้เพื่อนๆที่มาร่วมงานแล้ว 122 คน

รายชื่ออาจารย์เก่าที่จะมาร่วมงาน

1. อาจารย์ฉวีวรรณ อารยะศาสตร์
2. อาจารย์ชวลักษณ์ คงสมจิตร
3. อาจารย์ดวงตา (เดชา) ชาญณรงค์
4. อาจารย์ถนัด สุคนธปฏิภาค
5. อาจารย์ประภา (ศรีอุทัย) บรรณกิจโสภณ
6. อาจารย์พังงา เทียนทอง
7. อาจารย์รัมภา(มาศเมือง) เจริญยิ่ง
8. อาจารย์ลลิดา ธนพุทธิ
9. อาจารย์วรรณิศ วงศ์สง่า
10. อาจารย์วิฑูรย์ บุญวานิช
11. อาจารย์วิไลวรรณ (ดารายน) เวชชาชีวะ
12. อาจารย์ศรีสุรางค์ (เกิดสว่าง) พูลทรัพย์
13. อาจารย์สง่า จันทรมาศ
14. อาจารย์สมหมาย วัฒนะคีรี
15. อาจารย์สรพล เปาปราโมทย์
16. อาจารย์สิริเพ็ญ ชัยรัตน์
17. อาจารย์สุลี (เกิดสว่าง) พรหมสาขา ณ สกลนคร
18. อาจารย์อุเทน เจริญกุล

รายชื่อครูฝึกสอนที่จะมาร่วมงาน

1. ครูเตือนใจ (ฐตะภวังค์) สายะศิลปี
2. ครูเทวะทินนา (รักษ์พลเดช) ชุตินันท์
3. ครูนิภาพร (สุขพัฒน์ธี) ทิวถนอม
4. ครูประภาศรี (สุดบรรทัด) สีหอำไพ
5. ครูพวงมุก เฟื่องฟูสกุล
6. ครูเพียงใจ (แสงอรุณ) ประจวบเหมาะ
7. ครูสุภาณี (ศรีชยา) พะเยาศิริพงษ์

รายงานจำนวนผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมงาน จนถึงวันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา 10.30 น. มีดังนี้

1. น.พ. วิศิษฐ์ ชาติสุทธิพันธ์  2. รศ.ดร.ประกิตติ์สิน สีหนนท์  3. น.พ.เจริญ ปฏิภาณเทวา  4. รศ.ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ 
5. น.พ.ซื่อตรง เจียมจรรยา 6. คุณสุวัสดิ์ ลิมโปดม 7. คุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ 8. คุณดิเรก วงศ์ชินศรี 9. คุณมานิต อติวาณิชยพงศ์  
10. ดร.สุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล 11. คุณจิระ(อาจินต์) ศุขโรจน์  12. คุณชาตรี  ศิริพานิชกร  13. คุณมนตรี  วชิรเขื่อนขันธ์
14. คุณบริพัตร ไชยวุฒิ 15. คุณสรสิทธ์  พึ่งสุข 16. คุณกตพล  กนกพฤกษ์ 17. คุณอำพล  คณานับ 18. คุณดำรงค์  สุริยาปี
19. คุณอรุณ  ศรีจรูญ  20. คุณนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  21. คุณมงคล  วัชรางค์กุล 22. คุณสุนทร  สิมะวรา 23. คุณกฤษณ์  ศิรประภาศิริ

24. น.พ. สุรวุฒิ  ปรีชานนท์ 25. ดร. อุดม  จันทรารักษ์ศรี  26. คุณสมพงษ์  เทียนเนียม  27. คุณศิระชัย  บำรุงปรีชา
28. คุณสุธี  เมธาดิลกกุล  29. คุณสมชาย  ธีรรักษ์ตระกูล  30. น.พ. ชูพิน  อังค์ไพโรจน์  31. คุณจรูญโรจน์  มัญชุนากร 
32. คุณพิบูลย์ชัย  พันธุลี  33. รศ.ดร.วีระศักดิ์ ทองลิมป์  34. คุณกิจจา ไชยอำพร  35. คุณปรีชา เจริญลี่นาวา 
36. คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ  37. พล อ.อ. ครองธรรม รักษ์งาร  38. ดร. บัญชา สุปรินายก  39. คุณเริ่ม  สามหมอ

40. น.พ. เลอรัตน์ บูรณารมย์  41. คุณประธาน ใจแจ่ม  42. รศ. สมบูรณ์ ศุภศิลป์  43. พล.ร.อ. นคร  อรัณยะนาค 
44. คุณอภิชาติ คำภา  45. คุณไพบูลย์ ภัทรกิจวานิช  46. คุณสมศักดิ์ คำตรง  47. คุณสมเกียรติ กีรติวุฒิกุล 

48. พ.อ.(พ) สิทธิชัย ชมบุญ  49. พล.ต. สมคิด หงษ์ทอง  50. คุณนพดล ศรีชยันดร  51. คุณสมศักดิ์ ตั้งจักรวรานนท์ 
52. คุณวิชาเลิศ โอสถานนท์  53. คุณปราโมทย์ จิตตฤกษ์  54. ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์  55. คุณชัยวัฒน์ โหตรภวานนท์ 
56. คุณปรัชญา สุวัฒนานันท์  57. คุณไชยณรงค์ ผ่องแผ้ว  58. คุณสัมพันธ์ วนานุวัช  59. น.พ. บุญเกิด เชวงศรี 
60. น.พ. เธียร จ่างรัตนศพินทุ  61. พล.ต. เอนก นะวะมะโรจน์  62. คุณประพันธ์ เธียรวัฒนธาดา  63. คุณสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ 
64. คุณปราโมทย์ ตัณจักรวรานนท์  65. คุณวิษณุ พงศ์สมัย  66. คุณนรินทร์ พงษ์รัตนกุล  67. คุณเสนีย์ กฤติยาดิสัย 
68. คุณสุรชัย จันทราภรณ์  69. คุณนิพัฒน์ อัครพงศ์  70. คุณสมชาย ตั้งเขื่อนขันธ์  71. คุณกรหริศ บัวสรวง 
72. คุณคงกฤต (วิรัช) สนธิเศรษฐี  73. คุณบุญส่ง ออพิพัฒน์  74. คุณธนกฤต (วิรัช) งานสุจริต  75. คุณนพพงศ์ คันธวิวรรณ์ 
76. คุณวิบูลย์ วิริยาธิกวงศ์  77. คุณชัชวาลย์ ศรีทอง  78. คุณกนกศักดิ์ ตัสมา  79. คุณกิจจา นพวรรณ  80. คุณจุล ลีละเศรษฐกุล 
81. น.พ. ตระการ สกุลเจริญพร  82. คุณวิโรจน์ งามเอก  83. คุณพิทยา ริมดุสิต  84. พล.ท. จตุรพร โสภณ 
85. คุณสุพจน์ สุคนธโอสถ  86. พ.ท. ชัยกาญจน์ ไชยโกมินทร์  87. คุณเดชนิยม ชุมเกษียร  88. คุณทัศนะ พิทักษ์อรรณพ 
89. คุณธเนศ ธรรมิกสกุล  90. คุณประกอบ ศฤงคาริยกุล  91. คุณพนม กิติสาร  92. คุณอมร เศรษฐีธร  93. คุณนคร วิศาลอัตถพันธุ์ 
94. คุณยศศิริ ศรียะราช  95. รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร  96. น.พ. พรเทพ เปรมโยธิน  97. ดร. สมเกียรติ โอสถสภา   
98. คุณสิทธิพร เงินประเสริฐศรี  99. คุณธนภัทร(ชาตรี) ผังเมืองดี  100. คุณสุรจิตร งามเอก  101. คุณไชยยุทธ เปรื่องเวทย์ 
102. คุณบุญฤทธิ์ วงศ์กำแหงหาญ  103. คุณธวัชชัย อาทรธุระสุข  104. คุณวิทยา นันตวรรณกุล  105. คุณวิโรจน์ วงศ์ธีเรศ 
106. คุณดำรงค์ ปานมีทรัพย์  107. คุณอัสนี ทรัพยวณิช  108. คุณบัณฑิตย์ สาริมานนท์  109. คุณทวีศักดิ์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ 
110. คุณอุดม ศรีประพันธ์  111. คุณประภัทร์ ศรลัมพ์  112. พล.ร.ท. อภิจิตร วงษ์เพ็ญศรี  113. คุณพิพัฒน์ วงศาโรจน์ 
114. ดร.ทรงเกียรติ ลือสัตย์จา  115. คุณสมศักดิ์ กิตติธรกุล  116. คุณธีระ เจียรดิษฐอาภรณ์  117. คุณประเวศ กุลยุทธ 
118. พตอ. พัฒนา(วัฒนา) เกษรสันติ์  119. คุณจีรวุธ กีรติกสิกร  120. พล.อ. บูรวัฒน์ ศุภวนิช  121. พล.อ.ท. รังสรรค์ แจ้งเจนกิจ
122. พล.อ. ดนัย ยุวบูรณ์  123. คุณพิรัช เธียรธวัช  124. คุณสุวิช ซิมมณี  125. คุณสมศักดิ์ นนท์นรเศรษฐ์ 
126. คุณวสันต์ อุดมพิพัฒน์สกุล  127. คุณสุนทร ชัชวาลย์  128. คุณธัญญา ศีลธร 
 

รายชื่อผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมงานสังสรรค์รุ่น  นับถึงวันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา 10.30 น. (เรียงตามอักษรพยัญชนะตัวแรก)

นายกตพล กนกพฤกษ์...นายกนกศักดิ์ ตัสมา...นายกรหริศ บัวสรวง(วัช)...นายกฤษณ์ ศิรประภาศิริ...นายกิจจา ไชยอำพร...นายกิจจา นพวรรณ...นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ...นายคงกฤต(วิรัช) สนธิเศรษฐี...พล.อ.อ.ครองธรรม รักษ์งาร ...พล.ท.จตุรพร โสภณ...นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร...นายจิระ(อาจินต์) ศุขโรจน์...นายจีรวุธ กีรติกสิกร...นายจุล ลีละเศรษฐกุล...นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา... รศ.ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ...นายชัชวาลย์ ศรีทอง...พ.ท.ชัยกาญจน์ ไชยโกมินทร์...นายชัยวัฒน์ โหตรภวานนท์...นายชาตรี ศิริพานิชกร...นพ.ชูพิน อังค์ไพโรจน์...นายไชยณรงค์ ผ่องแผ้ว...นายไชยยุทธ เปรื่องเวทย์...นพ. ซื่อตรง เจียมจรรยา...พล.อ. ดนัย ยุวบูรณ์...นายดำรงค์ ปานมีทรัพย์...นายดำรงค์ สุริยาปี...นายดิเรก วงศ์ชินศรี...นายเดชนิยม ชุมเกษียร...นพ.ตระการ สกุลเจริญพร...ดร.ทรงเกียรติ ลือสัตย์จา...นายทวีศักดิ์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์...นายทัศนะ พิทักษ์อรรณพ...นายธนกฤต(วิรัช) งานสุจริต...นายธนภัทร(ชาตรี) ผังเมืองดี...นายธเนศ ธรรมิกสกุล...นายธวัชชัย อาทรธุระสุข...นายธัญญา ศีลธร...นายธีระ เจียรดิษฐอาภรณ์...นพ.เธียร จ่างรัตนศพินทุ...นายนคร วิศาลอัตถพันธุ์...พล.ร.อ.นคร อรัณยะนาค...นายนพดล ศรีชยันดร...นายนพพงศ์ คันธวิวรรณ์...นายนรินทร์ พงษ์รัตนกูล...นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ...รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร...นายนิพัฒน์  อัครพงศ์...นายบริพัตร ไชยวุฒิ...ผศ.ดร.บัญชา สุปรินายก...นายบัณฑิตย์ สาริมานนท์...นพ.บุญเกิด เชวงศรี...นายบุญฤทธิ์ วงศ์กำแหงหาญ...นายบุญส่ง ออพิพัฒน์...พล.อ. บูรวัฒน์ ศุภวนิช...นายประกอบ ศฤงคาริยกุล...รศ.ดร.ประกิตติ์สิน สีหนนท์...นายประธาน ใจแจ่ม...นายประพันธ์ เธียรวัฒนธาดา...นายประภัทร์ ศรลัมพ์...นายประเวศ กุลยุทธ...นายปรัชญา สุวัฒนานันท์...นายปราโมทย์ จิตตฤกษ์...นายปราโมทย์ ตัณจักรวรานนท์...นายปรีชา เจริญลี่นาวา...นายพนม กิติสาร...นพ.พรเทพ เปรมโยธิน...ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์...พ.ต.อ. พัฒนา(วัฒนา) เกษรสันติ์...นายพิทยา ริมดุสิต...นายพิบูลย์ชัย พันธุลี...นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์...นายพิรัช เธียรธวัช...นายไพบูลย์ ภัทรกิจวานิช...นายมงคล วัชรางค์กุล...นายมนตรี วชิรเขื่อนขันธ์ ...นายมานิต อติวานิชยพงศ์...นายยศศิริ ศรียะราช...พล.อ.ท. รังสรรค์ แจ้งเจนกิจ...นายเริ่ม สามหมอ...นพ.เลอรัตน์ บูรณารมย์...นายวสันต์ อุดมพิพัฒน์สกุล...นายวิชาเลิศ โอสถานนท์...นายวิทยา นันตวรรณกุล...นายวิบูลย์ วิริยาธิกวงศ์...นายวิโรจน์ งามเอก...นายวิโรจน์ วงศ์ธีเรศ...นพ.วิศิษฐ์ ชาติสุทธิพันธ์...นายวิษณุ พงศ์สมัย...รศ. ดร. วีระศักดิ์ ทองลิมป์...นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์...นายศิระชัย บำรุงปรีชา...นายสมเกียรติ กีรติวุฒิกุล...ดร.สมเกียรติ โอสถสภา...พล.ต.สมคิด หงส์ทอง...นายสมชาย ตั้งเขื่อนขันธ์...ภก.สมชาย ธีรรักษ์ตระกูล...รศ.สมบูรณ์ ศุภศิลป์...นายสมพงษ์ เทียนเนียม...นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล...นายสมศักดิ์ คำตรง...นายสมศักดิ์ ตั้งจักรวรานนท์...นายสมศักดิ์ นนท์นรเศรษฐ์...นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข...นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์...นายสัมพันธ์ วนานุวัธ...พ.อ.(พ)สิทธิชัย ชมบุญ...นายสิทธิพร เงินประเสริฐศรี...นายสุธี เมธาดิลกกุล...นายสุนทร  ชัชวาลย์...นายสุนทร สิมะวรา...นายสุพจน์ สุคนธโอสถ...นายสุรจิตร งามเอก...นายสุรชัย จันทราภรณ์...นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์...ดร.สุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล...นายสุวัสดิ์ ลิมโปดม...นายสุวิช ซิมมณี...นายเสนีย์ กฤติยาดิสัย...พล.ร.ท. อภิจิตร วงษ์เพ็ญศรี...นายอภิชาติ คำภา...นายอมร เศรษฐีธร...นายอรุณ ศรีจรูญ...นายอัสนี ทรัพยวณิช...นายอำพล คณานับ...ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี...นายอุดม ศรีประพันธ์...พล.ต.เอนก นะวะมะโรจน์   
 

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80