OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Sunday, August 26, 2012
สารจากประธานรุ่น OSK80 ปี 2555-2556
By virasak @ 7:57 PM :: 2018 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

สารจากประธานรุ่นOSK80 ปี 2555-2556

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ OSK80 วาระที่แล้วที่มีหมอซื่อตรง เป็นประธานฯ ประสบความสำเร็จในการจัดงานประชุมใหญ่ประจำปี 2555 โดยมีอาจารย์มาร่วมงานมากถึง 22 ท่าน และเพื่อนๆ อีก 113 ท่าน รวม 135 ท่าน นับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ คาดว่าน่ามาจากการสื่อสารผ่าน OSK80 Group Email (ต้องขอขอบคุณสิทธิชัย ผู้ริเริ่มและช่วย screen สมาชิก ขอบคุณชยาทิตย์ และหมอเจริญ ที่ช่วยกัน monitor ไม่ให้พวกเราแตกแถว รวมทั้งช่วยกันส่งข่าว) และข่าวสารสมานมิตรประจำเดือน (ต้องขอบคุณสุวัสดิ์ ผู้เขียนข่าว และขอบคุณสรสิทธิ์ ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งมาโดยตลอด) รวมทั้งต้องขอขอบคุณชาตรี(ช้าง) ที่ช่วยดูแลการเงินของรุ่นอย่างดีตลอดมา

ในงานดังกล่าวนอกเหนือจากหมอซื่อตรง แล้ว ยังมีทีมงานที่เข้มแข็งร่วมมือกัน ได้แก่ สุวัสดิ์ วีระศักดิ์ ชาตรี(ช้าง) ชยาทิตย์ หมอเจริญ และประภัทร์ ศรลัมพ์ ที่ช่วยกันเป็นโฆษกทำให้บรรยากาศดูอบอุ่น   คณาจารย์ทุกท่านสดใส แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์พังงา แม้ว่าอายุเกิน 90 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรง ความจำแม่น แต่งกลอนอ่านให้โอวาทพวกเราได้อย่างไพเราะจับใจ ส่วนคุณครูประภาศรี สีหอำไพ หลังกลับจากงานได้ email ถึงสุวัสดิ์ ชมว่าปลื้มใจมากที่เห็นพวกเราสามัคคีกลมเกลียวกัน และมี spirit ของเลือดชมพู-ฟ้า ที่มีอัตลักษณ์

ในงานมีผู้นำสิ่งของมาประมูลและบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการรุ่น ดังนี้
ผู้นำสิ่งของมาประมูล ได้เงินรวม 29,430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
1.ภาพ ร.5 และ CD เพลงจากสุวัสดิ์ 2.เครื่องScanner จากดิเรก 3.หนังสือหายาก และกระติกน้ำStainless จากนินนาท 4.ถุงมือกอล์ฟ จากชัยวัฒน์ 5.หนังสือสุขภาพ จากสมเกียรติ 6.งานฝีมือ จากอาจารย์เทวะทินนา                                                           
ผู้นำของรางวัลมาจับฉลาก   ตู้เย็นขนาดเล็ก 2 ตู้ จากเกียรติพงศ์
ผู้บริจาค  ได้เงินรวม 100,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย
1.หมอวิศิษฐ์ 20,000 บาท 2.หมอสุรวุฒิ 10,000 บาท 3.นินนาท 50,000 บาท 4.สมทบจากเพื่อนๆ ที่มาร่วมงานรวม 20,000 บาท
เงินช่วยค่าจัดงานสังสรรค์รุ่น จากเพื่อนๆ รวม 57,000 บาท

ได้เงินมารวมทั้งสิ้น 186,430 บาท

นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆอีกหลายท่านนำของที่ระลึกของตนเองมามอบให้อาจารย์และเพื่อนๆ ได้แก่ หมอซื่อตรง, มานิต, สุนทร, กตพล,หมอสุรวุฒิ,เกียรติพงศ์ และนินนาท

ผมในฐานะประธานรุ่นคนใหม่ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนให้ผมเป็นประธานรุ่นฯ ผมจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้แก่เพื่อนๆ ทุกคน และอาจารย์ของเราด้วย

พันธกิจหลักของรุ่น
1. ส่งเสริมความรักความสามัคคีของเพื่อนร่วมรุ่น จะพยายามรวมกลุ่มให้ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนที่ขาดการติดต่อไปนาน
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่จะทำให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขมากขึ้น
3. พัฒนาความรู้ด้าน IT ให้เพื่อนๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมรุ่นผ่านทาง Group Email และ เว็บไซต์รุ่นได้
4. พาเพื่อนไปรับประทานอาหารที่อร่อย เยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงตามต่างจังหวัด และเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
5. ขยายกองทุนสวัสดิการรุ่นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการที่จำเป็นแก่เพื่อนร่วมรุ่นได้อย่างต่อเนื่อง

รายงานฐานะการเงิน
1. ยอดยกมาจากกรรมการวาระที่แล้ว   101,815 บาท
2. รายจ่ายในงานวันที่ 22 กค. 2555     70,919 บาท
3. รายรับจากวันงานสังสรรค์รุ่น          186,430 บาท
    รวมเงินสดสุทธิคงเหลือ            217,326 บาท

นโยบายการเงิน
จากการประชุมหารือ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 โดยมี นินนาท  สมเกียรติ  ดร.ประกิตติ์สิน และเหรัญญิก สรุปว่าจะใช้เงินกองทุนรุ่นฯ เพื่อสวัสดิการของเพื่อนๆ และอาจารย์เท่านั้น โดยมีกฎเกณฑ์ดังนี้
1.งานศพ เพื่อน OSK80 ทำบุญ 2,500 บาท (รวมค่าพวงหรีด)
2.งานศพพ่อแม่ OSK80 ทำบุญ 2,000 บาท (รวมค่าพวงหรีด)
3.งานศพอาจารย์ ทำบุญ 2,500 บาท (รวมค่าพวงหรีด)
4.งานประจำปีโรงเรียนสวนกุหลาบฯ อนุเคราะห์ซุ้มอาหาร 1 ซุ้ม
5.รายจ่ายนอกเหนือจากข้อ 1 - 4 ให้ประธานรุ่น และเหรัญญิก พิจารณาและสามารถอนุมัติได้ไม่เกิน 10,000 บาท เกินจากนั้นต้องขอความเห็นชอบจากคณะทำงานด้านการเงินที่จะแต่งตั้งในภายหลัง
6.ในอนาคตจะมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของ Website รุ่น หากมีการย้าย server จากที่อยู่ปัจจุบัน
7.เหรัญญิก จะPost รายรับรายจ่ายใน Group Email OSK80 ทุกๆเดือน และสามารถดูได้ใน Website รุ่น ตลอดเวลา

แผนงาน
1. การสื่อสารทางจดหมาย/ข่าวสารสมานมิตร - สุวัสดิ์ และสรสิทธิ์
2. OSK80 Group Email  -  สิทธิชัย ผู้ริเริ่มและสร้างขึ้นมา ยินดีมอบให้เป็นของรุ่น และจะถ่ายทอดงานให้คุณวีระศักดิ์ ดูแลในอนาคต
3. Website รุ่น - วีระศักดิ์ ผู้สร้าง Website ได้ปรับปรุง แบ่งเป็นห้อง (Forum) ต่างๆ โดยมีผู้ดูแลห้อง ดังนี้ ห้องฟังเพลง – ณัฐ  ห้องนักลงทุน – ชยาทิตย์  ห้องท่องเที่ยว – สมเกียรติ  ห้องธรรมะ – มงคล(กริช)  ห้องแสดงของสะสม – วีระศักดิ์  และห้องอื่นๆที่จะจัดตั้งต่อไป  เพื่อนๆมีความเห็นชอบให้หมอเจริญและชยาทิตย์ร่วมกันเป็น Forum Manager  แม้ผ่านมาเพียงแค่1เดือน  website รุ่นก็มีความคืบหน้าไปมากทีเดียว เช่น เพื่อนๆสามารถดูทําเนียบรุ่น ซึ่ง update โดยนายทะเบียนชยาทิตย์  ดูข่าวรุ่น ดูภาพ video งานเลี้ยงรุ่น ดูบทความที่มีประโยชน์ เช่น เรื่องอาหารและการรักษาสุขภาพ ฯลฯ
4. Smartyoung OSK80 – สมเกียรติ ดิเรก ประกิตติ์สิน และหมอวิศิษฐ์ ร่วมกันสร้างความกระชุ่มกระชวยให้เพื่อนๆที่ยังไม่ยอมแก่
5. ทาบทามคณะกรรมการรุ่นชุดใหม่และมอบหมายความรับผิดชอบบางส่วนไปแล้ว ดังนี้ ประสานงานทั่วไป – สุวัสดิ์ เหรัญญิก – ชาตรี (ช้าง)  นายทะเบียน – ชยาทิตย์  พัฒนา IT – หมอเจริญ กิจกรรมและสันทนาการ – สมเกียรติ  กอล์ฟ – หมอซื่อตรง

กิจกรรม
เมื่อวันที่ 23 กค.วีระศักดิ์ ได้นำหนังสือ 2 เล่มที่ประธานให้รุ่น คือ หนังสือ”กาลานุกรม” และ “The King of Thailand in the world focus by Foreign Correspondents' Club” ไปมอบให้ห้องสมุดโรงเรียน
และในเดือนเดียวกัน ดร.ประกิตติ์สิน เลี้ยงอาหาร หมอวิศิษฐ์ และเพื่อนๆ ในโอกาสที่หมอวิศิษฐ์กลับมาเยี่ยมญาติและเพื่อนๆที่เมืองไทย และร่วมงานสังสรรค์รุ่นครั้งนี้ด้วย
เดือนสิงหาคม นพดล (ศรี) เลี้ยงอาหารประธานรุ่นฯและเพื่อนๆ  สุวัสดิ์กับกฤษณ์ เป็นผู้แทนรุ่นไปเคารพศพอาจารย์ประจวบจิตต์
วันที่ 1 กันยายน สมเกียรติ จะจัดพาเพื่อนประมาณ 40 คนไปเที่ยวสุพรรณบุรี และเยี่ยมเพื่อน พตอ.พัฒนา(วัฒนา) เกสรสันติ์
ในเดือนตุลาคม สมเกียรติ จะจัดไปเที่ยวกระบี่ พังงา และภูเก็ต ขณะนี้สมเกียรติ กำลังสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อม ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว
หลังจากนั้นจะจัดไปเที่ยวภาคเหนือ เกาะพงัน ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ

ทำเนียบรุ่นเล่มใหม่ จะจัดพิมพ์ในเร็วๆนี้ อาจจะเป็นขนาด A5 หนา 48 หน้า จำนวน 200 เล่ม ใช้ที่อยู่ และรูปล่าสุดในงาน 22 กค.55 สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดย sponsor 7-8 หน้า ผู้สนใจแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้เลยครับ

สำหรับการรับประทานอาหารเที่ยงประจำเดือน อาจจะสลับกับการไปเที่ยว 2 เดือนครั้ง โดยจะหาร้านอาหารอร่อย และราคาย่อมเยา สลับเปลี่ยนไปกับโรงแรมเอเซีย ขณะเดียวกันจะเชิญ Guest Speaker จากพวกเราOSK80 มาเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้เพื่อนๆฟัง  รวมทั้งจะมีการฝึกอบรมการใช้ Computer และ iPad ในบางโอกาสจะไปทำCSR ร่วมกับองค์กรต่างๆ ขณะเดียวกันได้มีการทาบทามและมอบหมายงานให้เพื่อนสมาชิกไปส่วนหนึ่งแล้ว ตามรายชื่อในแผนงาน อย่างไรก็ตาม OSK80 ยังต้องการเพื่อนๆที่มีจิตอาสา ต้องการสละเวลา แรงกาย หรือทุนทรัพย์ มาช่วยงานรุ่นให้มากกว่านี้ เช่นเมื่อปีที่แล้ว กตพล(สุทัศน์) ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนเงิน 800,000 บาทให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบฯ  นพดล(ศรี)มีความรู้ทางกฎหมายมาให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น  ดร.พรายพล  ดร.นิพนธ์  ดร.สมเกียรติ และพิศาล ผู้มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง มาให้ความรู้กับเพื่อนๆ  สำหรับเจ้าของกิจการเช่น ไพศาล(เจ้าของกิจการHeartbeat)  สุนทร(เจ้าของกิจการตราห้าตะขาบ) ตลอดจนท่านอื่นๆ ที่คิดว่าตัวเอง ถนัดด้านไหน ก็ขอให้เสนอตัวเองเข้ามาได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ ล่าสุดเกียรติพงศ์ ยินดีอาสาช่วยงาน OSK80

อย่างไรก็ตามผม และทีมงานบางคน ยังใหม่กับการทำกิจกรรมรุ่น OSK80 ต้องการคำแนะนำ และการสนับสนุนจากหมอซื่อตรง ประธานรุ่นฯวาระที่แล้ว อดีตประธาน/เลขานุการ วาระอื่นๆ และผู้มีจิตอาสาที่จะสนับสนุนงานของรุ่นฯ ผมขอเชิญทุกท่านมานั่งคุยและรับประทานอาหารร่วมกันในโอกาสต่อไป

สุดท้ายผมขอนำข้อคิดดีๆ มาฝากเพื่อน OSK80 ดังนี้
1.CEO of Coca Cola ได้ให้ข้อคิดว่า ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนลูกบอล 5 ลูก คือ Workงาน, Familyครอบครัว, Healthสุขภาพ, Friendsเพื่อน และSpirit จิตวิญญาณ งาน คือลูกบอลยาง เมื่อตกลงไปก็Reboundกระเด้งกลับมา ส่วนอีก 4 ลูก คือ ครอบครัว สุขภาพ เพื่อน และจิตวิญญาณ เปรียบเหมือนลูกแก้ว เมื่อตกลงไปก็จะแตกสลายไป ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ดังนั้นควรสร้างสมดุลในชีวิต โดยเลิกงานตามเวลา มีเวลาให้กับครอบครัว เพื่อน และการได้พักผ่อนชีวิตจิตใจ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก
2.ผลการสำรวจคนใกล้ตายว่าเสียใจอะไรบ้าง : ไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำ แต่ทำในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังให้ทำ ไม่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูด ใช้เวลากับเพื่อนน้อยไป
3.สิ่งที่มีความสุขมากที่สุดของมนุษย์ คือ รับประทานอาหารอร่อยกับเพื่อนที่รู้ใจ ในบรรยากาศที่เหมาะสม พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะ
4.กำไรจากการหัวเราะ ช่วยลดการเป็นโรคหัวใจ  ช่วยรักษาระบบการหายใจ ช่วยลดน้ำหนัก ช่วยให้พักผ่อน หลับสบาย คลายเครียด ทำให้ดูอ่อนวัยขึ้น !!
พวกเราทุกคนอายุเฉลี่ย 65 ปี เป็นสมาชิกชมรมกล้วยไม้ (ใกล้ม้วย) ควรคิดเรื่องในข้อ 1, 2, 3 และ 4 ให้มากๆครับ
               
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
 26 สิงหาคม 2555
 

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80