Friday, August 05, 2016
รายงานการดำเนินกิจกรรม ประจำปี 2558-2559
By virasak @ 3:43 PM :: 1123 Views :: 0 Comments :: Article Rating

รายงานการดำเนินกิจกรรม ประจำปี 2558-2559

ภาพกิจกรรมช่วงกรกฎาคม 2558-สิงหาคม 2559OSK 80 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558


งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปีที่ 133 และพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรีสวน” ซึ่งปีนี้ได้แก่ ชยพล (กตพล) กนกพฤกษ์ เพื่อนOSK80 ไปร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558

- ดิเรก วงศ์ชินศรีมอบอุปกรณ์การศึกษาให้ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
-
เพื่อน OSK 80 ไปเยี่ยมหมอพนิตย์ จิวะนันทประวัติ ซึ่งป่วยอยู่ที่บ้าน ขอให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นทุกวัน
-
เกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ เป็นประธานงานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ที่วัดวังจิก อ.สามชุก สุพรรณบุรี


การตรวจนับคะแนนเสียงการคัดเลือก "คนดีศรีสวนฯ" ประจำปี 2559

ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ประจำปี 2558 เพื่อเชิญชวนเพื่อนร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2559

กิจกรรมปี 2559เยี่ยมชมกิจการโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย


เยี่ยมชมโรงงานเซรามิค “เถ้าฮงไถ่” ของศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ ชาญชัยและวศินบุรีสุพานิชวรภาชน์

เยี่ยมชมฟาร์มไส้เดือน“บ้านคาโซเชียลฟาร์ม” ของวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์

มอบพระกริ่งสวนกุหลาบฯและพระบรมฉายาลักษณ์ ให้เจ้าภาพอาหารค่ำ พล.อ.บูรวัฒน์ศุภวนิช

11 ขอแสดงความยินดีกับ เกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ “คนดีศรีสวนฯ” ประจำปี 2559
12 เยี่ยมคารวะอาจารย์ ฉวีวรรณ อารยะศาสตร์ ที่ร้านข้าวแช่“บ้านวรรณโกวิท”ของท่าน
13 งาน 80 ปี อดีตผู้อำนวยการ สมหมาย วัฒนะคีรี
14 เยี่ยม กำธร ศิริกรที่ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบนานกว่า 5 เดือนที่วชิรพยาบาล

ภาพงานทักษิณานุประทานแด่ครู อาจารย์ และเพื่อนๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว 20 ส.ค. 59 ที่วััดปทุมวนารามฯ

____________________

งบรายรับ-รายจ่าย และเงินกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2559
รายรับ

          เงินเหลือจากงานสังสรรปี 58                       19,200.00
          รับบริจาคจากเพื่อน                                    28,021.00
          รับจากทัวร์ราชบุรี                                        7,025.00
          ดอกเบี้ยเงินฝาก                                          2,093.85
          รวมรายรับ                                                56,339.85
รายจ่าย
          ค่าไปรษณียากร                                           1,272.00
          ค่าพิมพ์ใบลงคะแนน                                        930.00
          ค่าเช่าweb                                                20,865.00
          เงินช่วยสวัสดิการเพื่อน                                18,200.00
          เงินช่วยสวัสดิการครูเก่า                               10,000.00
          รวมรายจ่าย                                               51,267.00

รายรับมากกว่ารายจ่าย                                             5,072.85
เงินคงเหลือยกมาต้นงวด                                      399,871.33

เงินกองทุนคงเหลือ ณ 19 สิงหาคม 2559          404,944.18

หมายเหตุ: เงินกองทุนฝากที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 007-1-31693-0 ในชื่อบัญชี นายชาตรี ศิริพานิชกร